Statut

„Rozdział II

Cele i środki działania Klubu

§8

Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich dyscyplinach sportowych dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków.

§9

Do osiągnięcia celu Klub zmierza poprzez systematyczne prowadzenie treningów i zapraw, urządzanie zawodów, gier, zabaw sportowych, kursów, odczytów i pogadanek na tematy sportowe, wspólnych zgrupowań i wycieczek oraz utrzymywanie obiektów sportowych w stanie zdolnym do użytkowania.”

Pełna treść Statutu klubu żeglarskiego UKŻ „Środa” dostępny jest do wglądu u Komandora klubu.